Statut Fundacji


10.06.2009

STATUT

 FUNDACJI BIOLOGICZNEJ WIEDZY TERAPEUTYCZNEJ

 

                                                                                 Rozdział I

                                                                  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

& 1.
Fundacja pod nazwą - „FUNDACJA BIOLOGICZNEJ WIEDZY TERAPEUTYCZNEJ”, zwana dalej „Fundacja”, ustanowiona przez Romualda Juliana Kosznika i Alicję Marię Narożną, zwanymi dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Ewę Opara z Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy dnia 10 czerwca 2009 roku repertorium A nr 3928/2009, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

& 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

& 3.
Siedzibą Fundacji jest miasto Bydgoszcz.

& 4.
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

& 5.
Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę.

& 6.
Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

 

                                                                                       Rozdział II

                                                            CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 

& 7.
Celami Fundacji są:

1. popieranie i promocja opieki socjalnej, paramedycznej i rehabilitacyjnej na rzecz dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych oraz innych wymagających pomocy.
2. ułatwianie i rozszerzanie dostępu do edukacji dzieciom, młodzieży i dorosłym.
3. upowszechnianie terapii naturalnych i wiedzy ezoterycznej, w tym radiestezji, bioenergoterapii itp. a w szczególności o osiągnięciach w uzdrawianiu i rehabilitacji.
4. rozwój współpracy z krajowymi i zagranicznymi środowiskami związanymi z działalnością terapeutyczną i rehabilitacyjną.
5. budowa poczucia tożsamości lokalnej obywateli.
6. odtwarzanie dziedzictwa kulturowego.

& 8.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych w celu organizowania i świadczenia usług socjalnych, paramedycznych i rehabilitacyjnych a także świadczenie tych usług.

2. organizowanie i finansowanie:

A/ stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Fundacji,
B/ wystawy w kraju i za granicą,
C/ konferencji i seminariów, targów , imprez i konkursów w kraju i za granicą.
D/ forum umożliwiającego zapoznanie się z najnowszymi tendencjami działalności terapeutycznej
i rehabilitacyjnej.
F/ działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej w zakresie ratowania i ochrony
zdrowia oraz rehabilitacji, zwłaszcza w odniesieniu do młodego pokolenia.

3. rozwój współpracy z krajowymi i zagranicznymi środowiskami związanymi z działalnością
terapeutyczną i rehabilitacyjną.

4. tworzenie i rozwijanie funduszy stypendialnych.

5. prowadzenie domów pomocy społecznej, ośrodków rehabilitacyjnych, niepublicznych zakładów
opieki zdrowotnej oraz domów i ośrodków specjalistycznych.

5. prowadzenie wydawnictw lokalnych i tematycznych.

7. współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie
objętym celami Fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną z innymi osobami prawnymi
oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami fundacji.

& 9.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.